Pazartesi, Aralık 11, 2023
Raporun temel amacı para vakıflarının güncellenmesine dair önerilen modellerin tespit edilerek köklü bir tarihe sahip olan para vakfı uygulamalarının ne oranda günümüze taşınabildiğinin ortaya konması ve konu ile ilgili güncel meselelerin gündeme getirilmesidir. Raporda Türkçe ve İngilizce para vakfı literatürü taranarak model önerisi sunan çalışmalar tespit edilmiştir. Tespit edilen...
Saime Kavakçı Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramı, işletmelerin kâr odaklı yapılardan paydaş sorumluluğunu önemseyen ve hedefleyen yapılara evirilmesine ön ayak olmuştur. Günümüzde birçok işletme gibi finans kurumları da kurumsal sosyal sorumluluk kavramına gereken önemi vermektedir. Başta Avrupa’da olmak üzere Dünyada yaygın finans kurumları olan Tasarruf bankaları, kuruluşları itibariyle bir sosyal...
Dr. Öğr. Üyesi Salih Ülev Bu çalışmanın amacı, farklı ülkelerdeki İslami mikrofinans sektörünün yapısını açıklamak ve farklı kurumsal yapılarda faaliyet gösteren İslami Mikrofinans Kuruluşu (İMFK) örnekleri hakkında bilgi vererek Türkiye için bazı öneriler getirmektir. Bu amaçla Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve Malezya olmak üzere 4 ülke seçilmiş ve bu ülkelerde farklı...
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Durmuş Osmanlılar 15. yüzyıldan itibaren sultan, vezir, şeyhülislam gibi gelir düzeyi yüksek devlet adamlarının kurdukları gayrimenkul vakıflarına ilaveten, zengin olmayan kesimlerin küçük nakdi birikimlerini vakfa dönüştürebilecekleri hukuki düzenlemelerle, vakıf kültürüne yeni kurum ve uygulamalar ilave ettiler. Para vakfı denen bu yeni vakıf türüyle mütevazı bütçeye sahip...
Türkiye’nin 2023 vizyonunda İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması hedefi bulunmaktadır. İstanbul Finans Merkezi vizyonunun önemli bir bileşeni İslami Finanstır. Türkiye’nin bulunduğu bölgede finans ve ticaret merkezi olması rolünün pekiştirilmesi ve bu yöndeki kapasitesinin güçlendirilmesi için, akademide gerekli düzenlemelerden en önemlisi, İslam ekonomisi ve finansı alanındaki akademik derecelerin önünün açılmasıdır....
İKAM ve İSEFAM tarafından yeni bir araştırma rapor serisi hayata geçirildi. "İslami Sosyal Finans" teması altında konunun çeşitli boyutları ele alınacaktır. İslami Sosyal Finans (İSF) rapor serisinin ilk raporu olan bu çalışmada, İSF’nin teorik ve kavramsal çerçevesinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda üçüncü sektöre dair geliştirilen teorik çerçeve kullanılarak; kamu,...
Çevre, canlı ve cansız varlıkların içinde yaşadığı ve birbirleriyle ilişki içerisinde oldukları alandır. İnsanlar ve ilişki içerisinde oldukları her şey çevre kapsamında kabul edildiğinden çevrenin korunması tüm canlılar için önem arz etmektedir. İslam’da her şey bir denge üzerine kuruludur. Bu nedenle bireyler bu dengeyi tahrip etmemeli, korumak için çaba...
Arş. Gör. Mücahit ÖZDEMİR, Arş. Gör. Hakan ASLAN Dünyada İslami finans denildiğinde akla ilk olarak İslami bankalar gelmektedir. Son on yıl içerisinde İslami finansın alanı özellikle sermaye piyasaları ve sigorta konularındaki gelişmeler ile daha da genişlemiştir. Ancak İslami finansın dünya finans piyasasındaki payı yüzde 1’ler civarında kalmaktadır. Buna rağmen sektörde...