İslami Mikrofinans: Dünya Örnekleri ve Türkiye İçin Öneriler

0
1188

Dr. Öğr. Üyesi Salih Ülev

Bu çalışmanın amacı, farklı ülkelerdeki İslami mikrofinans sektörünün yapısını açıklamak ve farklı kurumsal yapılarda faaliyet gösteren İslami Mikrofinans Kuruluşu (İMFK) örnekleri hakkında bilgi vererek Türkiye için bazı öneriler getirmektir. Bu amaçla Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve Malezya olmak üzere 4 ülke seçilmiş ve bu ülkelerde farklı kurumsal yapılarda faaliyet gösteren üç farklı İMFK örneği ele alınmıştır. Bu ülkeler seçilirken, İslami mikrofinans sektöründe kullandırılan fon tutarı, müşteri sayısı ve yapılan akademik çalışmalar dikkate alınmıştır. İMFK’lar seçilirken ise farklı kurumsal yapılardan örnek oluşturulması öncelenmiştir. Bangladeş’te İslami banka bünyesinde kurulan mikrofinans programı örneği olarak Bangladeş İslam Bankası (IBBBL) Kırsal Kalkınma Programı, Pakistan’da STK olarak hizmet veren WASİL ve Endonezya’da kooperatif şeklinde faaliyet gösteren BMT UGT Sidogiri (Baitul Maal wat Tamwil) incelenmiştir. Son olarak, Türkiye’de mikrofinans sektörünün mevcut durumu ortaya konularak ülkedeki ilk İslami mikrofinans girişimi olan İKSAR örneği, dünyadaki örneklerle karşılaştırılarak açıklanmış ve Türkiye için bazı öneriler getirilmiştir.

İslami Mikrofinans: Dünya Örnekleri ve Türkiye İçin Öneriler