Pazartesi, Aralık 11, 2023

Hakkımızda

İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM), 21 Temmuz 2014 tarih ve 29067 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ilgili yönetmelikle üniversitemiz bünyesinde kurulmuştur.

Merkezimizin öncelikli amacı; İslam ekonomisi ve finansı alanında gerekli her türlü teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmaları yapmak, İslam ekonomisi ve finansına ilişkin kavramların ve olguların tarihini ve güncel durumunu araştırmak, geleceğine ilişkin analizleri yapmak, bu alanda toplum bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için gerekli faaliyetleri yürütmek, bu alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek, bu amaçla uygulama modelleri geliştirmektir.

Bu doğrultuda, Türkiye’de İslam ekonomisi ve finansına ilişkin farkındalık, bilinç ve bilgi düzeyinin geliştirilmesi, bu konulardaki araştırmacıların ve ilgi duyanların bilgi ve beceri kazanması amacıyla eğitim ve öğretimlerini sağlamak, bu çerçevede kurs, seminer, kongre ve sempozyumlar, sertifika programları düzenlemek, lisansüstü programlar yürütmek, gerektiğinde yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmak üzere gidecek bilim insanlarına destek sağlamak, İslam ekonomisi ve finansı konularında ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaç doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmak, hedeflenen etkinlikler arasındadır.

Alana ilişkin olarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, proje, toplantı ve yayınlar gerçekleştirmek, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak amaçlanmaktadır.

Amaçlar

Bu programın amacı, hem yeterli düzeyde temel İslam hukuku, hem de ekonomi ve finans nosyonuna sahip, İslam düşüncesi perspektifinden ekonomi bilimine ve ekonomik düzene bakışı kavramış, İslam ekonomisi ve finansı alanında gerek teorik düzeyde gerekse uygulama düzeyinde katkı yapacak araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmek ve böylece İslami finans sektörünün insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktır.

Hedefler

Bu programın hedefi, ekonomi ve finans alanında İslam ahlak düşüncesi ve hukuku perspektifinden teori gelişimine ve ahlak temelli özgün bir ekonomik düzen ve finansal sistemin teşekkülüne katkıda bulunmaktır.