Fıkhi Açıdan Vadeli İşlemler

0
1738

5 Kasım 2020 tarihinde İSEFAM bünyesinde “Fıkhi Açıdan Vadeli İşlemler” başlıklı ihtisas semineri gerçekleştirilmiştir. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Durmuş’un sunumuyla gerçekleşen programda future, forward ve swap gibi vadeli işlemlerin İslam hukuku açısından meşruiyet durumu ele alınmıştır. Bu çerçevede söz konusu işlemlerle ilgili fıkhi sakıncalara değinen Doç. Dr. Abdullah Durmuş; mevcut olmayan ve teslim alınmamış malın satımı, gararlı satım ve faiz yasağı gibi satıma dair fıkhi ilkeleri kapsamlı şekilde değerlendirmiştir. Bu bağlamda vadeli işlemlere konu olan satım sözleşmelerinin, hangi mahzurlu durumu ne ölçüde barındırdığı meselesini analiz etmiştir. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen programa yoğun katılım dikkat çekmiştir.

 

Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Kimdir?

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yapan Durmuş, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Hukuku Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Hâlen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Hukuku ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dallarında öğretim üyeliği yapmaktadır. Çalışmaları İslam iktisadı ve finansı ile İslam muamelat hukukunun çeşitli meseleleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri (İsam Yayınları, İstanbul, 2009), İlk Dönem Hanefî Usulcülerinden Debûsî’ye Göre Naslar Dışındaki Şer’î Deliller (İstanbul 2009), İslam Hukuku Açısından Yatırım Fonları (İstanbul 2016) başlıca telif eserleridir. Yazar, Serahsî’nin, el-Mebsût ve el-Adevi’nin, Muhtasar Fethu’l-Bârî li İbn Hacer el-Askalânî adlı klasik eserlerin çeviri heyetinde bulunarak bu kitapların çeşitli bölümlerini Arapçadan Türkçeye kazandırmıştır.