Tekafül (İslami Sigortacılık)

0
4394

Tekafül (İslami Sigortacılık)

İslam toplumu tarihinde akile ve lonca sandıkları gibi yöntemlerle karşılanan kişilerin maruz kalabileceği zararlara karşılık korunma ihtiyacı, modern finans sektöründe sigortacılık faaliyetleri ile sağlanmaktadır. Ancak günümüzdeki konvansiyonel sigortacılık işlemlerinin İslami açıdan çeşitli sakıncaları olması; ğarar, meysir ve faiz içermesi; 1980’lerde dünyada tekâfül adıyla bilinen İslami sigortacılık sisteminin geliştirilmesine neden olmuştur. Ülkemizde katılım sigortacılığı ismiyle de gündeme gelen tekâfül sistemi, henüz yeteri kadar bilinmemekte ve ülkemiz kısıtlı uygulaması bulunmaktadır . Risklerden korunma ihtiyacı ve alternatif sigortacılık sistemi arayışları tekâfülün yaygınlaştırılması ve üzerine kapsamlı araştırmalar yapılmasını bir gereklilik haline getirmiştir. Bu kitabın tekafül alanında Türkçe literatürdeki bir boşluğu doldurması ümit edilmektedir.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) İslam Ekonomisi ve Finansı EABD ve İslam ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından 4 Mayıs 2016 tarihinde “Tekafül (İslami Sigortacılık)” konu başlığı ile gerçekleştirilen çalıştay, daha önce düzenlenen çalıştaylar serisinin beşincisidir. Bu çalıştayda tekâfül konusu; akademisyenler, sektör temsilcileri ve ilgili düzenleyici ve denetleyici devlet kurumlarından gelen uzmanlar tarafından ele alınmıştır. Elinizde bulunan “Tekâfül (İslami Sigortacılık) Teori ve Uygulama” başlıklı bu eser, İslam Ekonomisi ve Finansı Çalıştaylar serisinin beşincisinde sunulan tebliğler, müzakereler ve öneriler üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak hazırlanmıştır.

Kitapta toplam altı farklı tebliğ metni ve arkasından gelen soru-cevaplar ile birlikte müzakereler yer almaktadır. İlk tebliğde tekâfül sisteminin teorisi ve sistemin bugüne kadarki gelişme süreci ele alınmıştır . İkinci tebliğde hayat sigortacılığı kapsamında tekâfül değerlendirmesi ve dünyadaki uygulamalara değinilmiştir. Üçüncü tebliğde geleneksel sigortacılık ile tekâfülün farklı olup olmadığı fıkhi bir bakış açısı ile değerlendirilmiştir. Dördüncü tebliğde AAOİFİ (İslami Finansal Kurumlar İçi n Muhasebe ve Denetim Kurumu) kuralları çerçevesinden tekâfül konusu ele alınmıştır. Beşinci tebliğde tekâfül sigortacılığı kooperatif yapısı çerçevesinde ele alınmış ve Türkiye için öneriler sunulmuştur. Altıncı tebliğde tekâfül uygulamalarının güncel sorunları ele alınarak Türkiye piyasası için bir değerlendirmede bulunulmuştur. Kitabın son kısmında ise sunulan tebliğler ve müzakereler sonucu elde edilen çalıştayın sonuç bildirgesi yer almaktadır.

Çalıştay için tebliğ hazırlayan ve sunan akademisyen ve uzmanlar ile müzakereleriyle katkı sunan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Kitabın alanla ilgili akademisyen ve öğrencilere fayda sağlamasını ve Türkçe İslam Ekonomisi ve Finansı literatürüne katkı sunmasını ümit ederiz.

Editörler:

Doç. Dr. Süleyman KAYA
Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU
Arş. Gör. Hakan ASLAN